Záverečná správa z verejnej zbierky neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život

Oáza – nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce 779, 044 13 pošta Valaliky, Košice

petergombita80@gmail.com, tel.č.: 0919 131 917, Rázusová 15, 071 01 Michalovce

Záverečná správa z verejnej zbierky neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život

Názov : Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Sídlo : Záhrada Bernátovce 779, Košice, 044 13 pošta Valaliky

IČO : 35 581 697

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu : Mgr. Peter Gombita

Web stránka : oaza-nadej.org

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu verejnej zbierky : SK21 1100 0000 0029 4202 3512

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky : Peter Gombita

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky : 000-2016-019759

Názov zbierky : Pomôžte chudobným!

Dátum začatia zbierky : 18.09.2016

Dátum ukončenia zbierky : 30.06.2017

Prehľad vykonávania zbierky : viď výpisy z účtu zriadeného výhradne pre účely zbierky  o počte zasielaných darcovských správ za jednotlivé mesiace, a teda i zasielaní peňazí za jednotlivé mesiace konania zbierky.

Účel verejnej zbierky : Všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania  a telovýchovy, a obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb.

 

 

 

 

Priebeh vykonávania zbierky : Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ, prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877

Územie použitia verejnej zbierky : Slovenská republika

Hrubý výnos z verejnej zbierky :  2284.80 eura

Čistý výnos z verejnej zbierky :     2071.26 eura

Náklady na zbierku vznikli iba za vedenie účtu a iných poplatkov súvisiacich s vedením účtu, ako aj vlastné vklady za vedenie účtu 213.54 eura.

Prehľad čistého výnosu zbierky:

Čistý výnos zbierky 2071.26 eura eura eura bol použitý na zaplatenie prác súvisiacich s výstavbou nových sociálnych zariadení v novostavbe budovy organizácie Oáza – nádej pre nový život n.o., kde vzniklo nových cca 30 miest pre ubytovanie ďalších ľudí v núdzi. Momentálne sa čaká už len na kolaudáciu poschodia.

Nezisková organizácia Oáza – nádej pre nový život zverejní  túto záverečnú správu z verejnej zbierky na webovom sidle www.oaza-nadej.org

Prílohy :

  1. Bankový výpis s osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky,ktorý preukazuje čistý výnos zbierky.
  2. Kópia faktúry za práce a stavbu nových sociálnych zariadení ( toalety, sprchy ), z ktorých časť bola hradená z výnosu zbierky.
  3. Fotodokumentácia priestorov, v ktorých vznikli nové sociálne zariadenia a na ktorých stavbu resp. jej časť boli použité prostriedky zbierky.
  4. Tabuľka o zasielaní darcovských (DMS) správ za jednotlivé mesiace zbierky.

 

 

V Košiciach dňa                                                                               Mgr. Peter Gombita

Štatutárny zástupca

 

Peter Gombita

Osoba zodpovedná za vykonanie VZ