Výška mesačnej úhrady za služby útulku v r. 2018

 

    Smernica o výpočte úhrad za poskytované služby v útulku

 

Dňa 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č.  455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. Novela prinie-

sla podstatné zmeny spôsobu výpočtu a platenia úhrad za poskytované sociálne služby a aktu-

alizáciu cenníka za tieto služby.

 

Výška úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a úlatenia úhrady je určená v zmluve

o sociálnych službách, najviac však do výšky ekonomicky oprávnených nákladov znížených

o príjem z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Úhrady za poskytované sociálne služby sú vypočítané z ekonomicky oprávnených nákladov za uzavreté účtovné obdobie roku 2017.

 

Ekonomicky oprávnené náklady – sú náklady poskytovateľa sociálnej služby, ktoré tvoria

a/ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných

osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,

b/ poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné

dôchodkové sporenie,

c/ cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,

d/ energie, vody a komunikácie

e/ materiál, okrem reprezentačného vybavenia interiérov,

f/ dopravné,

g/ rutinná údržba a štandardná údržba, okrem jednorázovej údržby objektov, alebo ich častí

a riešenia havarijných stavov,

h/ nájomné na prenájom , okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a za-

riadení, techniky, náradia a materiálu.

i/  služby,

j/  bežné transféry, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pra-

covnej neschopnosti zamestnanca,

k/ odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku  poskytovateľa sociálnej služby podľa  oso-

bitného prepisu.

 

Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude každoročne meniť v závislosti od výdav-

kov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.

 

V útulku sú v roku 2017  EON spolu:   138.711,86  Eúr

Na jedného prijímateľa sociálnej služby ročne:  2.793,79  Eúr  /138.711,86 : 49,65

Na jedného prijímateľa sociálnych služieb mesačne: 232,82 Eúr  /2.793,79 : 12/

Finančný príspevok z VÚC na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v roku 2017

bol  185,23 Eúr  osoba/mesiac /110.365,59 : 49,65 : 12/

Výška úhrady za poskytované sociálne služby môže byť najviac do výšky 47,59 Eúr

/232,82  – 185,23/

Priemerný počet poberateľov sociálnej služby je 49,65

 

 

 

 1. Platba za služby v útulku poskytované pobytovou formou  pozostáva z úhrad za jednotlivé

činnosti v rozsahu:

 

odborné činnosti

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pracovná terapia

 

obslužné činnosti

 • ubytovanie na určitý čas
 • utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

 

ďalšie činnosti

 • poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • poskytovanie stravy
 • utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny
 • utváranie podmienok na záujmovú činnosť

 

 

Cenník úhrad za poskytované sociáne služby v útulku

 

 1. Denná sadzba úhrad za služby útulku  je:

Úhrada za jednotlivé činnosti útulku                            Eúr

 

sociálne poradenstvo                                                           bezplatne

 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom

chránených záujmov                                                            bezplatne

 

pracovná terapia                                                                   bezplatne

odborné činnosti spolu                                                                               0,00

 

ubytovanie na určitý čas                                                                               0,91

 

utvárani podmienok na pranie, žehlenie

a údržbu bielizne a šatstva                                                                            0,15

obslužné činnosti spolu                                                                               1,16

 

poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi                       bezplatne

 

poskytovanie stravy                                                                                      0,40

 

utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej

osobnej hygieny                                                                                            0,05

 

utváranie podmienok na záujmovú činnosť                          bezplatne

ďalšie činnosti spolu                                                                                    0,45

Suma dennej úhrady za činnosť útulku                                                     1,51

 

Výška mesačnej úhrady za služby  útulku sa stanoví ako 30-násobok  dennej sadzby

 

 

Druh služby                                Denná sadzba          28 dní         30 dní           31 dní

 

ubytovanie na určitý čas                           0,91                25,48            27,30            28,21

 

utváranie podmienok na pranie,

žehlenie a údržbu bielizne a

šatstva                                                        0,15                 4,20              4,50              4,65

 

poskytovanie stravy                                   0,40               11,20            12,00            12,40

 

utváranie podmienok  na vyko-

návanie nevyhn. osobnej hygieny              0,05                 1,40             1,50              1,55

 

Suma dennej úhrady  za

činnosť útulku                                           1,51              42,28           45,30            46,81

 

 

       Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu  musí prijímateľovi sociálnej

služby v zariadení s poskytovaním stravy zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. /životné minimum k 1. 1. 2018 je 199,48

Eúr, 25% je 49,87 Eur/.

 

Ak výška príjmu nepostačuje na krytie nákladov poskytovanej sociálnej služby, platia prijí-

matelia služieb len časť úhrrady alebo neplatia úhradu za sociálne služby vôbec.  Nezaplatenú

časť úhrady prijímateľa vedie zariadenie ako pohľadávku voči prijímateľovi.  Ochrana pred ne-

primeranou platbou za sociálne služby sa nvzťahuje na prijímateľov, ktorí vo vyhlásení o majet-

ku fyzickej osoby na účly poskytovania sociálnych služieb uvedú výšku majetku presahujúcu

sumu 10.000,- Eúr.

 

Celková mesačná úhrada podľa členenia v tabuľkách sa rozpočíta na dennú úhradu, ktorá

bude uvedená v každej zmluve o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby.

Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za pooskytovanú sociálnu službu najneskôr

do 25 dňa v mesiaci v hotovosti do pokladne zariadenia.

 

Za dni prerušenia poskytovania sllužieb v útulku platí prijímateľ úhradu za ubytovanie v plnej

výške. Za dni neprítomnosti v zariadení však neplatí úhradu za stravovanie a ostatné platené služby.

 

Táto smernica  nadobúda platnosť 1. 1. 2018.

 

 

 

V Košiciach, dňa 30. 12. 2017