Verejná zbierka – predbežná správa

Predbežná správa

z verejnej zbierky neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život. n.o.     

Názov : Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Sídlo : Záhrada Bernátovce 779, Košice, 044 13 pošta Valaliky

IČO : 35 581 697

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu : Mgr. Peter Gombita

Web stránka : oaza-nadej.org

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu verejnej zbierky : SK21 1100 0000 0029 4202 3512

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky : Peter Gombita

 

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Registrované číslo zbierky : 000-2016-019759

Názov zbierky : Pomôžte chudobným!

Dátum začatia zbierky : 18.09.2016

Dátum ukončenia zbierky : 30.06.2017

Prehľad vykonávania zbierky : viď príloha č.2 (e-mail  z Fóra donorov o počte zasielaných darcovských správ za jednotlivé mesiace, a teda i zasielaní peňazí za jednotlivé mesiace konania zbierky.

Účel verejnej zbierky : Všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania  a telovýchovy, a obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb

Priebeh vykonávania zbierky : Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ, prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877

Územie použitia verejnej zbierky : Slovenská republika

Hrubý výnos z verejnej zbierky :

Čistý výnos z verejnej zbierky :

 

Nezisková organizácia Oáza – nádej pre nový život zverejní túto predbežnú správu z verejnej zbierky na webovom sidle www.oaza-nadej.org

Prílohy :

  • Bankový výpis s osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky,ktorý preukazuje čistý výnos zbierky.
  • Vytlčený e-mail z Fóra donorov o počte zasielaných darcovských SMS správ, a teda i zasielaní peňazí za jednotlivé mesiace konania zbierky.
  • Doklad o vložení peňazí na osobitný účet zbierky za vedenie účtu a na poplatky súvisiace s vedením účtu.

V Košiciach dňa 31.07.2017                                                                    Mgr. Peter Gombita

Štatutárny zástupca

 

Peter Gombita

Osoba zodpovedná za vykonanie VZ

 

Hrubý výnos zbierky zo zasielania darcovských SMS správ činí 2110.08 eur .

Čistý výnos zbierky po odrátaní poplatkov za vedenie účtu a iných poplatkov súvisiacich

s vedením účtu  je 1974.65 eur.

Náklady na zbierku vznikli iba  za vedenie účtu a iných poplatkov súvisiacich

s vedením účtu . / 135.43 eur /

Na podrobnom výpise z banky aj posledný výber kedy bol účet aj zrušený.

S pozdravom Peter Gombita