Prehlbujeme spoluprácu so Spoločnosťou Úsmev ako dar

Pri príležitosti Dňa rodičov sme radi, že môžeme zverejniť znamenitú správu.

Oáza – nádej pre nový život, n. o. a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prehĺbili ešte viac spoluprácu v oblasti pomoci ohrozeným rodinám s deťmi a prevencie bezdomovectva celých rodín s maloletými deťmi. Spoločne sme začali budovať a rozvíjať dostupné sociálne nájomné bývanie ako unikátny koncept pomoci rodinám s deťmi ohrozeným bezdomovectvom.

Už dnes žije na lúke 10 rodín, spolu 40 ľudí. Takto chránime 20 detí pred detskými domovmi (dnes centrá pre deti a rodiny).

V súčasnosti nedostupné bývanie aj pre strednú triedu, tobôž sociálne pre ohrozené rodiny, produkuje rodiny s deťmi v bytovej núdzi – rodiny s deťmi ohrozené bezdomovectvom. Takto ohrozeným rodinám treba dať v prvom rade domov bez strachu, poskytnúť im okamžite bezpečný domov, aby sa rodina nerozpadla a deti neboli vyňaté a umiestnené do centier pre deti a rodiny. S poskytnutím bezpečného a stabilného bývania je následne nevyhnutné poskytnúť rodine podporné služby podľa potrieb rodiny (sociálne, psychologické, právne, zdravotnícke a duchovné). Bývanie nie je bezplatné. Výška nájomného je však nastavená tak, aby pre rodinu nebola likvidačná. Dostupné sociálne nájomné bývanie nie je náhodným zhlukom slov, ale vo výsledku unikátnym konceptom bezpečného, stabilného a dôstojného bývania s cieľom zabránenia a prevencie bezdomovectva celých rodín s deťmi.

Priatelia, modlite sa za toto Božie dielo dobra a pomôžte, ak môžete.