Milí priatelia, milí nápomocní,

V prvom rade sa chceme tým z Vás, ktorí nám už akýmkoľvek spôsobom pomohli, poďakovať a zaželať pevné zdravie, šťastie, pokoj a tiež Vám vyprosujem veľa Božích milostí.

Aj na začiatku tohto nového roka 2018 pri hodnotení toho uplynulého, musíme skonštatovať, že klientov v našom útulku pribudlo. Znova nás to na jednej strane teší a na druhej zarmucuje. Teší nás to preto, že si títo ľudia v krajnej núdzi zvolili za miesto pobytu našu „Oázu“ namiesto toho, aby hazardovali so svojím zdravím a životmi niekde pod  mostmi, v parkoch, lesoch, jaskyniach. Teší nás, že prišli napriek zákazu v Oáze požívať alkohol a iné omamné látky. Že v nich pud sebazáchovy zvíťazil nad zlozvykmi a strachmi.

Zarmucuje preto, že jednako vieme o mnohých núdznych bezdomovcoch, ktorí sú stále kdesi „vonku“ a tiež preto, že sa ekonomická situáciu u nás na Slovensku  nezlepšuje a že štátne hospodárenie produkuje ďalších a ďalších chudobných a bezdomovcov.

Našou prácou v Oáze a poslaním však nie je bedákať, ale aktívne pomáhať tým, ktorí si už nevedia i nevládzu pomôcť sami.

U nás v našom útulku Oáza nie je dôležité, čo bolo príčinou ich prepadu človeka do chudoby. V prvom rade zachraňujeme život, ktorý je rovnako vzácny a jedinečný či ide o bohatého alebo chudobného, či ide o vzdelaného alebo úbohého. Najprv sa podáva pomocná ruka a až potom je čas dvíhať človeka späť na nohy a vrátiť mu jeho dôstojnosť. A tiež  pomôcť mu chcieť mať späť svoju ľudskú dôstojnosť.

V útulku máme od minulej zimy cca 250 klientov. Už rok ubytovávame aj rodiny s malými deťmi a plánujeme počet klientov a miest pre rodiny zvýšiť.

Naši klienti sú vedení k tomu, aby „si zarobili na svoj chlieb“ – pestujú si zeleninu, chovajú dobytok, starajú sa o poriadok a aj jeden o druhého. Napriek našej snahe o samostatnosť, sme stále odkázaní na finančné  príspevky a pomoc.

Preto Vás prosíme o Vašu pomoc v podobe 2% z Vašich daní.

Pán Boh zaplať a vynahraď!

 

                                                                                                   Farár Mgr. Peter Gombita

                                                                                                                      riaditeľ

Na financovaní zariadenia Oáza – nádej pre nový život, n.o. sa spolupodieľa KSK  
ksk2

a

Mesto Košice

image001

ĎAKUJEME!

  Slovenská verzia

  English version

  Versione Italiana

  Deutsche version

Pochválený Ježiš Kristus!

V mene našej neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život a aj v mene svojom zasielam pozdrav a želanie dobrého a pokojného života Vám, Vašim blízkym a aj Vašim spolupracovníkom

U nás v „Oáze“ sa ocitáme v paradoxnej situácii – naša nezisková organizácia sa rozrastá – nie v počte zamestnancov, ale v počte našich klientov – prijímateľov sociálnych služieb. To by nás malo tešiť. Paradoxom však je, že zvyšovanie počtu klientov svedčí o zložitej situácii v našom štáte. Naši klienti sú totiž ľudia v krajnej životnej situácii, ľudia v núdzi a bez domova. V týchto dňoch ich evidujeme cca 250. Okrem dospelých mužov a žien sme začali s ubytovávaním aj rodín s väčším počtom detí a chystáme sa rozšíriť naše útočište aj o časť pre ľudí starších, chudobných a osamelých. V minulom roku sme písali, že tendencia je stúpajúca a rovnako je to aj dnes. Na jednej strane radosť, že sme tu a môžeme im pomôcť nájsť teplo, stravu, útočisko, bezpečie, komunitu a dokonca aj priateľov, na druhej strane množstvo zmarených alebo takmer zmarených životov. Za každým bezdomovcom je totiž človek a jeho ranená duša. Za každým je jeho životný príbeh, ktorý ukrýva bolesť, trápenie, stratu viery v seba a v tento svet. Nesmieme dovoliť, aby ktokoľvek stratil zmysel života len preto, že nemá peniaze. Aby stratil zdravie a ľudskú dôstojnosť. Preto Vás prosíme o Vašu pomoc vo forme 2% z Vašich daní za rok 2016.

Prosíme, pomôžte nám pomáhať!

Peter Gombita, farár

riaditeľ n.o.

Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život vznikla ako snaha pomôcť ľuďom, ktorí spadli až na samé dno. Sú to ľudia bez peňazí, bez domova, priateľov a často aj bez rodiny. Títo ľudia – naši klienti, k nám prichádzajú z rôznych strán – na odporúčanie polície, iných ľudí, ktorí o ich bezdomovectve vedia, niekedy prídu aj sami, ale často ich doslova zbierame z ulíc, z parkov, spred kostolov, spopod mostov a podobne. Sú to ľudia, ktorých „nikto nechce“. Sme pre nich často posledným útočiskom.

Odo dňa kedy Oáza vznikla, sme prešli spolu s našimi klientmi dlhú cestu. Postupne sa nám podarilo vytvoriť komunitu, v ktorej klienti majú ubytovanie, stravu, teplo, vodu, práčovne ale aj príležitostí a možností pracovať – tak, že sa podieľajú na chode Oázy.

Klienti sú rôzni. Niektorí majú problém akceptovať podmienky, ku ktorým patrí absolútna abstinencia alkoholu, povinnosť odpracovať príslušný počet hodín za celodennú stravu, väčšina však berie tieto „povinnosti“ ako cestu k návratu do bežného života. A to je práve našou snahou. Pochopili, že nie nadarmo máme v názve slová „nádej pre nový život“, pretože nový život sa dá stále začať pomocou Boha, dobrých ľudí a vlastného snaženia. Tým, že sa klienti postupne podieľajú na spoločnom živote Oázy sa vlastne posúvajú ďalej a vyššie aj vo svojom živote. My im k tomu vytvárame podmienky – ako sme spomenuli – jednak prostredím, v ktorom žijú a aj pracovnými príležitosťami. Vytvárame pre nich akýsi „trenažér“ skutočného pracovného života. Pestujú si zeleninu, chováme hydinu a dobytok. Klienti sa o toto starajú a mnohí sa znova učia pracovať a aj niesť zodpovednosť za zverenú prácu. Niektorí klienti pracujú v lese, kde vďaka možnosti čistiť lesy zásobujú celú Oázu drevom na kúrenie. Kosia lúky kvôli senu pre dobytok. A pomáhajú tam, kde treba. Majú vlastnú knižnicu, TV, premietanie filmov aj vlastné divadlo a hudobnú skupinu, s ktorou sa prezentovali na viacerých podujatiach – aj na košickej Hlavnej ulici. Tí z nich, ktorí sa „chytili“ príležitosti pracovať a tým byť nielen užitoční pre celok ale hlavne samých pre seba, sa postupne menia. Vidíme to na ich správaní, zodpovednosti, čistotnosti, starostlivosti o svoje záležitosti. Ich vnútorný posun sa prejavuje aj navonok. Dostávajú viac príležitostí rozhodovať o záležitostiach v Oáze, viac pracovných príležitostí za finančnú odmenu a v tiež ich posúvame aj v ich ubytovaní. Niekoľkí z klientov sa už dokonca zaradili medzi pracovníkov Oázy a sú v stálom pracovnom pomere. Je to veľká radosť. Perličkou v našom útulku pre ľudí bez domova je útulok pre týraných a nechcených psov, ktorý je akýmsi spontánnym počinom, keďže v areáli na to máme priestor. Takže ľudia bez domova sa v Oáze starajú o psov bez domova. Aj tu, v „najväčšej obývačke na Slovensku“ dbáme na abstinenciu i hygienu. Avšak klienti sa postupne vyvíjajú a následne delia. U niektorých už zaznamenávame napredovanie v snahe prispieť k spoločnému dielu, posun v oblasti hygieny, spravovania si vlastných záležitostí, snahu nájsť si prácu. Možnosť posunu či už v pracovnej oblasti, v prideľovaní zodpovednosti a právomoci je pre človeka vždy pozitívnou výzvou. Je to možnosť rastu, lebo bez toho by klienti rezignovali a upadali. Ďalšiu métu v ich postupe tvorí aj možnosť zaslúžiť sa o lepšie a samostatnejšie ubytovanie. Počet klientov v Oáze sa mení podľa počasia a ročného obdobia. V zimných mesiacoch evidujeme okolo 160 – 207 klientov. Je našou snahou dopomáhať ľuďom v núdzi v ich snahe o lepší život. Mnohým to trvá dlho a mnohým ešte dlhšie – aj niekoľko rokov, ale žiaden život nemá byť zmarený len preto, že sa nenaskytla pomocná ruka v ťažkej chvíli. Pomocou Boha a dobrých ľudí chceme pomôcť ľuďom v núdzi ale aj spoločnosti, v ktorej žijeme.

Mgr. Peter Gombita, farár
riaditeľ Oáza-nádej pre nový život,n.o.

Die gemeinnützige Organisation Oáza-nádej pre nový život – Oase – Hoffnung für ein neues Leben – wurde gegründet um Leuten zu helfen, die am absoluten Tiefpunkt angekommen sind. Diese Leute haben kein Geld, kein Zuhause, keine Freunde und oft keine Familie. Unsere Klienten kommen zu uns von verschiedenen Seiten – empfohlen von der Polizei, von anderen Menschen, die von ihrer Obdachlosigkeit wissen, manchmal kommen sie auch allein zu uns, aber sehr oft finden wir sie auf der Straße, im Park, vor den Kirche, unter einer Brücke, usw. Diese Leute sind „nicht gewollt“. Wir sind oft ihre letzte Zuflucht.
Seit der Gründung von Oáza haben wir es zusammen mit unseren Klienten weit gebracht. Wir haben eine Kommunität gebildet, in der die Klienten Unterkunft, Mahlzeiten, Heizung, Wasser, Waschanlage aber auch die Möglichkeit zu arbeiten und sich so an dem Leben in Oáza zu beteiligen, haben.
Unsere Klienten sind verschieden. Manche haben Probleme, die Bedingungen zu akzeptieren, wie zum Beispiel ein absolutes Alkoholverbot und die Notwendigkeit für Mahlzeiten zu arbeiten, die meisten sehen diese “Pflichten” aber als einen Weg zurück in ein normales Leben. Und das ist unser Ziel. Sie haben verstanden, warum wir die Worte „Hoffnung für eine neues Leben“ im Titel haben. Ein neues Leben beginnt nämlich mit Hilfe Gottes, der Menschen, die guten Willens sind, und eigener Bestrebung. Sie beteiligen sich an dem Leben in Oáza und damit entwickeln sie sich weiter auch in ihrem eigenen Leben. Wir schaffen die Bedingungen –- wie wir schon erwähnt haben – und eine Umgebung, in der sie leben und Arbeitsmöglichkeiten finden können. Wir sind so was wie ein “Simulator” eines normalen Arbeitslebens. Unsere Klienten pflanzen Gemüse und halten Geflügel, Schweine, und Vieh. Sie k&uuml ; mmern sich um Tiere und lernen wieder zu arbeiten, und ihren Pflichten nachzugehen. Manche Klienten arbeiten im Wald, und dank der Möglichkeit den Wald zu reinigen versorgen sie die ganze Oáza mit Brennholz. Sie mähen die Wiesen um Heu für das Vieh zu gewinnen. Und sie helfen wo Hilfe gebraucht ist. Sie haben ihren eigenen Bucherschrank, TV, Filmothek, und ihre eine Theater- und Musikgruppe, mit der sie schon auf mehreren Veranstaltungen – auch auf der Hauptstraße in Košice – aufgetreten haben. Die Klienten, die die Möglichkeit zu arbeiten genutzt haben um anderen Leuten aber vor allem sich selbst zu helfen, ändern sich schrittweise. Wir sehen das in ihrem Benehmen, ihrer Verantwortlichkeit, Sauberkeit, und Pflichtbewusstheit. Ihre innere Veränderung kann man ihnen ansehen. Sie bekommen mehr Möglichkeiten über das Leben in Oáza zu entscheiden, mehr bezahlte Arbeitsmöglichkeiten und bessere Un terkunft. Manche Klienten arbeiten zurzeit in Oáza als eingestellte Mitarbeiter. Das ist eine große Freude für uns. In unserem Obdachlosenheim haben wir ein Tierheim für gequälte und ungewollte Hunde, das wir spontan gegründet haben, da wir auf unserem Gelände genug Raum dafür haben. Obdachlose Menschen kümmern sich um obdachlose Hunde. Auch hier, in dem „größten Wohnzimmer in der Slowakei” fordern wir Abstinenz und Hygiene. Unsere Klienten entwickeln sich und dann werden sie in verschiedene Gruppen geteilt. In manchen sehen wir schon eine positive Entwicklung und Bestrebung, bessere Hygiene, Pflichtbewusstheit, und Mühe, einen Job zu finden. So was ist immer eine positive Aufforderung für einen Menschen. Es ist ein Entwicklungspotenzial, ohne welchen unsere Klienten resignieren und herabkommen würden. Ein wichtiges Ziel ist auch eine bessere und selbstständigere Unterkunft. Die Num mer von Klienten ändert sich mit dem Wetter und der Jahreszeit. Im Winter haben wir etwa 160 – 207 Klienten. Wir bestreben uns Menschen in Not zu helfen ein besseres Leben zu leben. Bei manchen Menschen kann es lange – sogar mehrere Jahre – dauern, aber kein Leben sollte verschwendet werden, nur weil es keine helfende Hand in einer harten Lebenssituation gab. Mit Hilfe Gottes und Menschen guten Willens wollen wir Menschen in Not aber auch der ganzen Gesellschaft, in der wir leben, helfen.

Mgr. Peter Gombita, Pfarrer
Direktor des Obdachlosenheims Oáza-nádej pre nový život, n.o.


The non-profit organization Oáza – nádej pre nový život (Oasis – hope for a new life) was established to help those who have hit rock bottom – people without money, home, friends or even family. They are referred to us by the police or by other people who know of their situation. Sometimes they come voluntarily, but often we take them off the streets, parks, church stairs, from under the bridges, and so on. They are unwanted. Often, we are their last refuge.

Since the establishment of Oáza we have come a long way together with our clients. Gradually, we have managed to establish a community to provide our clients with accommodation, meals, heating, water, laundry and the possibility to work and participate in the operation of the facility.

Our clients vary. Some of them have problems accepting the conditions, such as the total ban on alcohol consumption, obligation to work certain hours in exchange for meals, but most of them consider such “duties” a possibility to return to normal life. And this is what we are trying to achieve. They have understood that there is a reason why our facility is called “hope for a new life”, because everybody can have a new life with the help of God, people of good will, and with their own effort. By participating in the operation of the facility, the clients are moving on with their life. We create conditions for them – as we have mentioned – by creating an environment and providing them with work opportunities. We have created a real working life “simulator” for them. We grow vegetables; keep poultry, swine, and cattle. Our clients take care o f animals and plants and many of them have to learn how to work and be responsible for the entrusted task. Some clients work in the forest, and thanks to the possibility to clean the forest they supply the facility with firewood. They mow meadows and collect hay to feed the cattle. And they help where help is needed. They have their own library, TV, movie projector, and their own theatre group and music band that has already performed at multiple events – also on the Main Street in Košice. Those who have seized the opportunity to work and contribute to the entire community and especially their own development are changing gradually. We see it in their behaviour, responsibility, personal hygiene, and approach to their personal issues. Their internal shift is also showing on the outside. They get more opportunities to decide about the operation of the facility, more paid jobs, and better housing. Some of our clients have become staff members at Oáza and are thus normally employed. This is a great joy for us all. In our facility we also have a dog shelter for homeless and tortured dogs. This was an idea that we have spontaneously turned into reality, since we have enough space in our facility. Homeless people in Oáza take care of homeless dogs. Also here, in the “biggest living room in Slovakia” we require abstinence from alcohol and good personal hygiene. Our clients develop gradually and are then divided into groups. In some of them we see an effort to help us, a shift in personal hygiene habits, approach towards personal issues, and an effort to find a job. The possibility to move on and develop working skills and enjoy rights and responsibilities is always a positive challenge for every person. It is an opportunity to grow, and without it, our clients would resign and decline. Another milestone in their metamorphosis is the possibility to earn better and more independent housing. The number of clients in Oáza changes according to weather and season. During winter months we have around 160 to 207 clients. Our only effort is to help those who are in need and improve their standard of living. Many of them take a long time, even several years, but no life must be wasted just because there was no helping hand at the time of need. With the help of God and people of good will we want to help not only those who are in need, but the entire society.

Mgr. Peter Gombita, Priest

Director of Oáza-nádej pre nový život, n.o.

L’organizzazione no profit oasi speranza per una nuova vita è nata per aiutare le persone che hanno toccato il fondo. Tra queste ultime ci sono persone rimaste senza soldi,senza casa,amici e spesso anche senza famiglia. Queste persone- nostri clienti, arrivano da noi da diverse parti-su raccomandazione della polizia,di altre persone che conoscono la loro condizione di senzatetto,altre volte vengono da soli, ma spesso li raccogliamo letteralmente dalla strada, dai parchi, dalle entrate delle chiese, da sotto i ponti etc. si tratta di persone che „nessuno vuole“. Spesso siamo per loro l’ultima opportunità.

Dal giorno in cui l’Oasi è stata fondata, insieme con i nostri clienti abbiamo affrontato un lungo viaggio.

Progressivamente siamo riusciti a creare una comunità, nella quale i clienti hanno alloggio,cibo,calore,acqua e anche opportunità di lavoro cosicché collaborino. I clienti sono vari. Alcuni hanno problemi ad accettare le regole, tra le quali è presente l’assoluta astinenza dall’alcol, il dovere di lavorare per un certo numero di ore per guadagnarsi il cibo, molti di loro invece considera queste „regole“ come un percorso di ritorno ad una vita normale. Ed è proprio questo il nostro impegno. Hanno capito che non é un caso se ci chiamiamo „speranza per una nuova vita“, perché una nuova vita si può sempre iniziare con l’aiuto di Dio, di persone buone e della propria forza di volontà. Con il fatto che i clienti progressivamente contribuiscano ,tutti insieme, alla vita dell’oasi, guardano avanti e si elevano anche nella vita personale. Per questo noi gli creiamo condizioni- come abbiamo già detto- sia per l’ambiente in cui vivono sia con le opportunità di lavoro. Creiamo per loro una sorta di „simulatore“ di una reale vita lavorativa. Piantano la propria verdura, allevano il bestiame. I clienti si occupano di ciò è molti di loro tornano ad imparare a lavorare e a prendersi le responsabilità per il proprio lavoro. Alcuni clienti lavorano nel bosco, dove grazie alla possibilità di ripulire i boschi, garantiscono le riserve di legna per l’inverno. Rasano il prato per garantire fieno per il bestiame. E aiutano lì dove c’è bisogno. Hanno la propria libreria, TV, riproduzione film e il proprio teatro e gruppo musicale, con la quale si sono presentati in molteplici posti, anche nella strada principale di kosice. Tra loro, coloro che si „sono presi“ l’opportunità di lavoro essendo così utili non solo al tutto ma soprattutto a se stessi, cambiano gradualmente. Lo vediamo dal loro comportamento, dal loro senso di responsabilità, dalla loro pulizia, dalla premura per le proprie cose. Il loro miglioramento interiore si manifesta all’esterno.

Ottengono più possibilità di prendere decisioni delle faccende dell’oasi, più opportunità di lavoro in cambio di premi finanziari e grazie alle quali lo spostiamo nei loro alloggi. Qualche cliente si è finalmente classificato tra i lavoratori dell’oasi e sono lavoratori a tempo indeterminato. È una grande gioia. La ciliegina sulla torta del nostro alloggio per persone senzatetto è l’alloggio anche per i cani maltrattati e non voluti, cosa nata spontaneamente avendo gli spazi necessari. Perciò le persone senzatetto si prendono cura dei cani senza casa.

Per quanto riguarda l’alloggio concreto, lo dividiamo nelle aree A,B e C. Nell’area C che abbiamo aggiunto due anni fa, ci sono persone letteralmente dalla strada e dai canali. Sono dei vecchi hangar che fanno parte di aree nei quali l’Oasi-speranza per una nuova vita si trova. Non erano sfruttati e siccome succede spesso che le persone durante l’inverno gelano per le strade, abbiamo deciso di utilizzarli per far loro un alloggio.

Anche qui, nel „più grande salotto della Slovacchia “ ci teniamo all’astinenza e all’igiene. Anche i clienti degli hangar si evolvono gradualmente e successivamente si dividono. Su qualcuno di loro notiamo l’impegno di contribuire al bene comune, un miglioramento dell’igiene, voglia di curare le proprie cose, l’impegno di trovarsi un lavoro. Le aree B e A si trovano nell’edificio centrale e sono per i clienti che lavorano almeno 4 ore al giorno, rispettano l’ordine giornaliero, sono in astinenza e hanno il senso dell’igiene. Sono capaci di prendersi cura di se stessi e della propria stanza. nelle stanze dell’area B ci sono tra i due e i quattro clienti, nell’area A due o, a volte ,i clienti hanno persino la stanza propria. La possibilità di crescita dal punto di vista professionale, nel prendersi le proprie responsabilità è sempre una sfida positiva per una persona. Un’altra meta nel loro progredire è rappresentata dalla possibilità di guadagnarsi un migliore alloggio più autonomo. Per questo ci è venuta l’idea di creare un progetto-prova per i clienti della parte A, ovvero casette che darebbero loro la possibilità di vivere autonomamente e sarebbero oggetto di Test per verificare se il cliente è in grado di vivere in maniera indipendente e prendersi cura della propria dimora. Programmiamo di costruire queste casette nell’area dell’oasi da materiali ecologici e con la massima partecipazione dei nostri clienti per la loro realizzazione. il numero dei clienti nell’oasi cambia a seconda del tempo e del periodo dell’anno. Nei mesi invernali registriamo circa 160 clienti, la metà dei quali si trova nelle aree a e b. Con il fatto che si libereranno posti nell’edificio principale, a causa del trasferimento di alcuni clienti nelle casette, avremmo la possibilità di trasferire anche i clienti meritevoli dall’hangar C nell’edificio principale. Il nostro impegno é quello di aiutare le persone nel bisogno e nella loro volontà di cambiare la propria vita in meglio. Molti necessitano di un periodo di tempo lungo ed alcuni ancora più lungo-anche qualche anno, ma nessuna vita va trascurata solo perché non ci è presentata una mano d’aiuto nel momento difficile. Con l’aiuto di Dio e di persone buone vogliamo aiutare le persone nel momento del bisogno ma anche nella comunità in cui viviamo.

Mgr peter gombita prete e direttore dell’oasi- speranza di una nuova vita,N.o.

Corri con il cuore