header_dan_click

 

Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život vznikla ako snaha pomôcť ľuďom, ktorí spadli až na samé dno. Sú to ľudia bez peňazí, bez domova, priateľov a často aj bez rodiny. Títo ľudia – naši klienti, k nám prichádzajú z rôznych strán – na odporúčanie polície, iných ľudí, ktorí o ich bezdomovectve vedia, niekedy prídu aj sami, ale často ich doslova zbierame z ulíc, z parkov, spred kostolov, spopod mostov a podobne. Sú to ľudia, ktorých “nikto nechce”. Sme pre nich často posledným útočiskom.

Odo dňa kedy Oáza vznikla, sme prešli spolu s našimi klientmi dlhú cestu. Postupne sa nám podarilo vytvoriť komunitu, v ktorej klienti majú ubytovanie, stravu, teplo, vodu, práčovne ale aj príležitostí a možností pracovať – tak, že sa podieľajú na chode Oázy.

Klienti sú rôzni. Niektorí majú problém akceptovať podmienky, ku ktorým patrí absolútna abstinencia alkoholu, povinnosť odpracovať príslušný počet hodín za celodennú stravu, väčšina však berie tieto “povinnosti” ako cestu k návratu do bežného života. A to je práve našou snahou. Pochopili, že nie nadarmo máme v názve slová „nádej pre nový život“, pretože nový život sa dá stále začať pomocou Boha, dobrých ľudí a vlastného snaženia. Tým, že sa klienti postupne podieľajú na spoločnom živote Oázy sa vlastne posúvajú ďalej a vyššie aj vo svojom živote. My im k tomu vytvárame podmienky – ako sme spomenuli – jednak prostredím, v ktorom žijú a aj pracovnými príležitosťami. Vytvárame pre nich akýsi “trenažér” skutočného pracovného života. Pestujú si zeleninu, chováme hydinu a dobytok. Klienti sa o toto starajú a mnohí sa znova učia pracovať a aj niesť zodpovednosť za zverenú prácu. Niektorí klienti pracujú v lese, kde vďaka možnosti čistiť lesy zásobujú celú Oázu drevom na kúrenie. Kosia lúky kvôli senu pre dobytok. A pomáhajú tam, kde treba. Majú vlastnú knižnicu, TV, premietanie filmov aj vlastné divadlo a hudobnú skupinu, s ktorou sa prezentovali na viacerých podujatiach – aj na košickej Hlavnej ulici. Tí z nich, ktorí sa “chytili” príležitosti pracovať a tým byť nielen užitoční pre celok ale hlavne samých pre seba, sa postupne menia. Vidíme to na ich správaní, zodpovednosti, čistotnosti, starostlivosti o svoje záležitosti. Ich vnútorný posun sa prejavuje aj navonok. Dostávajú viac príležitostí rozhodovať o záležitostiach v Oáze, viac pracovných príležitostí za finančnú odmenu a v tiež ich posúvame aj v ich ubytovaní. Niekoľkí z klientov sa už dokonca zaradili medzi pracovníkov Oázy a sú v stálom pracovnom pomere. Je to veľká radosť. Perličkou v našom útulku pre ľudí bez domova je útulok pre týraných a nechcených psov, ktorý je akýmsi spontánnym počinom, keďže v areáli na to máme priestor. Takže ľudia bez domova sa v Oáze starajú o psov bez domova. Aj tu, v “najväčšej obývačke na Slovensku” dbáme na abstinenciu i hygienu. Avšak klienti sa postupne vyvíjajú a následne delia. U niektorých už zaznamenávame napredovanie v snahe prispieť k spoločnému dielu, posun v oblasti hygieny, spravovania si vlastných záležitostí, snahu nájsť si prácu. Možnosť posunu či už v pracovnej oblasti, v prideľovaní zodpovednosti a právomoci je pre človeka vždy pozitívnou výzvou. Je to možnosť rastu, lebo bez toho by klienti rezignovali a upadali. Ďalšiu métu v ich postupe tvorí aj možnosť zaslúžiť sa o lepšie a samostatnejšie ubytovanie. Počet klientov v Oáze sa mení podľa počasia a ročného obdobia. V zimných mesiacoch evidujeme okolo 160 – 207 klientov. Je našou snahou dopomáhať ľuďom v núdzi v ich snahe o lepší život. Mnohým to trvá dlho a mnohým ešte dlhšie – aj niekoľko rokov, ale žiaden život nemá byť zmarený len preto, že sa nenaskytla pomocná ruka v ťažkej chvíli. Pomocou Boha a dobrých ľudí chceme pomôcť ľuďom v núdzi ale aj spoločnosti, v ktorej žijeme.

Mgr. Peter Gombita, farár
riaditeľ Oáza-nádej pre nový život,n.o.